Zamestnanci Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci

Logopedička

Mgr. Monika Mikušinec Grmanová

Pracuje s našimi predškolákmi v dvoch skupinkách 1-krát do týždňa po jednej hodine a rozvíja u nich fonematickú a jazykovú pripravenosť cez program Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Úspešne spolupracujeme už šiesty rok.

Vzdelanie:
- PdF Univerzita Komenského v Bratislave. Odbor: školský logopéd a učiteľ 1. Stupňa ZŠ
- Viaceré vzdelávania zamerané na vzdelávanie detí s rôznym druhom postihnutia, rozvíjanie reči u malých detí, u detí s viacnásobným postihnutím, autizmom.

Pracovné skúsenosti:
Od roku 1999 pracovala ako logopédka v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Pracovala s deťmi individuálne, ale aj skupinovo. Jej zameraním nebola len korekcia reči u detí, ale zaoberala sa aj špeciálno-pedagogickými potrebami detí s rôznym druhom postihnutia (zrakové, sluchové, mentálne, telesné, deti s autizmom, ale aj viacnásobne postihnuté) a ich integráciou do ZŠ. Počas svojej logopedickej praxe rozhýbala jazýček u viac ako 3500 detí.
Od roku 2014 je učiteľkou/logopédkou v ZŠ. Okrem pedagogickej funkcie je aj odborným konzultantom pre špeciálnu pedagogiku v ZŠ.
V rámci ďalších pracovných aktivít prednáša učiteľkám základných škôl a špeciálnym pedagógom a spolupracuje s CŠPP a CPPPaP.

Práca s deťmi na hodinách u Macka Macíka:
Intervencia je zameraná na posilnenie fonematického uvedomovania, pripravenosť na osvojovanie si jazykových štruktúr a celkové rozvíjanie jazykových kompetencií. Deti si osvojujú pojmy – hláska, slabika, dĺžeň a dlhá slabika, vyčleňujú prvú, poslednú hlásku, následne robia analýzu a syntézu slov, osvojujú si pojmy – mäkká, tvrdá, obojaká spoluhláska, samohláska dlhá, krátka.
Absolvovanie programu – Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina je vhodný práve pre predškolákov. Okrem rozvíjania porozumenia slovenského jazyka, jeho fonologických štruktúr, ktoré sa následne prenášajú do čitateľských zručností, program rozvíja aj psychickú pripravenosť dieťaťa na začlenenie do základnej školy.

„Nič nie je krajšie ako práca s deťmi. Niekedy je ťažká, niekedy je zábavná, niekedy vás prinúti spomaliť a zamyslieť sa, ale vždy stojí za to, keď uvidíte svetlo v očkách detí a prekvapia vás ako vedia zužitkovať všetko to naučené s bravúrnou ľahkosťou a úsmevom na perách. Vtedy to úsilie stojí za to a ja si môžem povedať „leť do života, do školy“... si pripravený ako som najlepšie vedela. Je dôležité dieťa rozvíjať všestranne a dbať na dobrú výslovnosť, lebo niektoré povolania si ju výrazne žiadajú a keď zanedbáme túto zložku, zatvárame dieťaťu niektoré dvere do jeho budúcnosti.“

 

Tréneri pohybových aktivít

Mgr. Patrik Palider

(4-6 ročné deti)

Obľúbený a rešpektovaný tréner našich detí je absolventom FTVŠ UK Bratislava - trénerský a učiteľský smer. Od roku 1995 pracuje ako profesionálny futbalový tréner mládeže, učiteľ športových tried na ZŠ a Športovom gymnáziu. Postupne trénoval v kluboch FC Junior Radvaň, Dukla BB, ŽP Šport Podbrezová, MFK Ružomberok, FK 34 Brusno. V rokoch 2008-2011 pôsobil ako asistent reprezentačného družstva SR U15. V rokoch 2012-2014 spolupracoval pri skautovaní najtalentovanejších mladých hráčov do zahraničia v spoločnosti Stars and friends. Je držiteľom najvyššej I. trénerskej triedy a UEFA Pro licencie. Priamo trénoval hráčov Kucka, Ďuriš, Pečovský, Gyomber, Považanec, Chrien a množstvo ďalších. Má 22 ročné skúsenosti v práci so športovcami v každej vekovej kategórii (od prípravky až po seniorov). V súčasnosti pôsobí, okrem iných aktivít, ako tréner U15 a prípravky vo Futbaovej škole Mareka Hamšíka Jupie BB, ako tréner detí športových tried v ZŠ Brusno, a ako inštruktor pohybovej prípravy.

„S radosťou prispievam k starostlivosti o zdravý vývin detí. Rád by som im dal dobré pohybové základy, budoval v nich pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a pomocou športu formoval ich charakterové a osobnostné vlastnosti.

Počas našej pohybovej činnosti sa venujeme základom bežeckej koordinácie, jemnej motorike, rozvoju základných pohybových schopností pomocou atletických a gymnastických cvičení hravou formou.

Pri hrách rozvíjame tímovú spoluprácu, taktické myslenie, sebahodnotenie, a učíme sa pravidlám fair play a vzájomnému rešpektu. Celkove by naša činnosť mala prispieť ku komplexnému zdravému vývinu detí.“

Our english teacher

Lektorka hudobnej školy Yamaha

Tonka Plintovičová

Učiteľka predškolských hudobných programov v Hudobnej škole Yamaha Banská Bystrica, ktorá je súčasťou Súkromného CVČ Radvanská 1. U Macka Macíka externe učí už ôsmy rok a spoločne s detičkami robí hudobné krôčiky v programoch Prvé krôčiky k hudbe - pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov, a Rytmické krôčiky - pre deti od 4 do 6 rokov.

U nás sa Tonka venuje našim najmenším "červeným" mackom.

Prvé krôčiky k hudbe sú zamerané na rozvoj hudobného cítenia a vnímania, pomocou jednoduchých piesní pre deti - spievaním a pohybovým vyjadrením, hrou na detské hudobné nástroje - vnímaním rytmu a melódie, prácou s básňami - správnou výslovnosťou, počúvaním skladieb klasickej hudby - ich pohybovým vyjadrením a doplňujúcimi výtvarnými činnosťami. Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, zodpovedajúcu ich veku a skúsenostiam. Program má svojich plyšových maskotov - macka a chobotničku Jajku.
Rytmické krôčiky nadväzujú na Prvé krôčiky k hudbe, no tu už ide o cielenú hudobnú prípravu s dôrazom na rozvoj hudobnej predstavivosti. Deti hravou formou zvládajú základy hudobnej teórie v spojení s praktickými činnosťami. Vnímajú a reprodukujú základné rytmické hodnoty, učia sa intonovať prostredníctvom solmizácie. Učia sa kultivovane spievať ľudové piesne a aktívne počúvať ukážky klasickej hudby cez pohybové vyjadrenie. Recitujú básničky s rytmickým podkladom bicích, pre rozvoj vnímania rytmu a rozvoj správnej artikulácie. Naučia sa hrať na flaute prvé tri tóny s dôrazom na správne držanie tela, správnu techniku dýchania a správne tvorenie tónu. Naučia sa orientovať na klávesovom nástroji v rozsahu nôt c1 - c2.
Každá hodina má stanovenú presnú štruktúru, ktorá vychádza z cielene rozvrhnutého časového plánu, kde deti dostávajú nové podnety a tie sa následne upevňujú cez uvoľnenie a následné opakovanie, pričom sa aktivuje najprv krátkodobá a následne dlhodobá pamäť, čo im neskôr v procese štúdia na školách významne uľahčí prácu.

„V DC U Macka Macíka učím veľmi rada, pretože tu mám vytvorené dobré podmienky pre prácu, vynikajúce vzťahy s p. učiteľkami a samozrejme šikovné a nadané detičky.“