Zamestnanci Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Adriana Maďarová, PhD.

Spolupracuje s nami externe, podľa našich individuálnych a aktuálnych potrieb. (-:

Vzdelanie:
PdF UMB (PhD. 3. stupeň VŠ) Odbor: Predškolská a elementárna pedagogika (Téma: Morálny úsudok u detí a mladých dospelých)
KU v RK, PdF (Mgr.) Špeciálny pedagóg. Odbor: Etopédia a Psychopédia
PF UMB v BB Rigorózna skúška – (PaedDr.) Pedagóg a Pastorálny psychológ. (Téma:Terapeutická metodika u detí so zdravotným postihnutím)
PF UMB v BB (Mgr.) Pedagóg a Pastorálny psychológ (Téma: Depresie u vysokoškolských študentov).

Pracovné skúsenosti:
Špeciálny pedagóg - špeciálno-pedagogické poradenstvo, v ZŠ a MŠ, v Detskom domove, priama práca s deťmi a žiakmi v predprimárnej, primárnej, sekundárnej edukácii v oblasti vývinových porúch učenia a špeciálno-výchovná korekcia, preventívno-nápravná intervencia so žiakmi s výchovnými a etopedickými poruchami, vedenie sociálno-psychologických zručností.
Externý pracovník PF UKF v Nitre, Katedra psychológie a psychosociálnych vied, k výskumnej úlohe „Výchova a formovanie charakteru“. Lektoring, prednášanie a vedenie seminárov (psychosociálna komunikácia, pastorálne poradenstvo, kulturológia, filozofia a etika morálneho rozvoja), tvorba učebného, metodického a vedeckého textu, tvorba vedeckých článkov, manažovanie pedagogických a vedeckých medzinárodnych konferencií (priame výstupy). Výskum morálneho vývinu detí školského veku (10-,11-ročných detí, interaktívna výučba detí v základnej škole, vytvorenie kurikul pre rozvoj morálneho rozvoja). Riaditeľka pobočky a lektorka Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a lektoring v oblasti sociálneho poradenstva priamej práce s deťmi a dospelými so špecifickými potrebami pre vychovávateľov, špeciálnych pedagógov aj pre personál v nepriamej práci s deťmi či s dospelými.

Zmysel a účel práce s deťmi:
Mapovanie aktuálneho stavu vývinu dieťaťa, vyzdvihovať všetky jeho schopnosti, zručnosti, danosti, obratnosť, spôsoby správania so zreteľom na vytvorenie harmonického rozvoja celistvej osobnosti dieťaťa. Úzka spolupráca s CPPPaP a CŠPP vzhľadom na individuálny prístup k dieťaťu, posilnenie jednotlivých dielčích funkcií, tak aby sme dieťaťu pomohli sa všestrane rozvíjať a napredovať v predprimárnej a primárnej edukácii.

„Deti sú elementárnou korunou ľudstva. To, aké hodnoty, princípy, skúsenosti im vštepíme v osobnom vývine prostredníctvom životných situácii, bude formovať ich osobnostný rast. Deti v predprimárnej edukácii sú v najdôležitejšej fáze vo svojom živote, preto sa im zo všetkých síl snažím porozumieť, nech hovoria akýmkoľvek jazykom. Mojím cieľom je rozumieť ich individuálnym potrebám. Pri práci s deťmi vždy premýšľam nad najvhodnejšími a najlepšími postupmi a metódami.“

 

 

Logopedička

Mgr. Monika Mikušinec Grmanová

Pracuje s našimi predškolákmi v dvoch skupinkách 2-krát do týždňa po jednej hodine a rozvíja u nich fonematickú a jazykovú pripravenosť cez program Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Úspešne spolupracujeme už tretí rok.

Vzdelanie:
- PdF Univerzita Komenského v Bratislave. Odbor: školský logopéd a učiteľ 1. Stupňa ZŠ
- Viaceré vzdelávania zamerané na vzdelávanie detí s rôznym druhom postihnutia, rozvíjanie reči u malých detí, u detí s viacnásobným postihnutím, autizmom.

Pracovné skúsenosti:
Od roku 1999 pracovala ako logopédka v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Pracovala s deťmi individuálne, ale aj skupinovo. Jej zameraním nebola len korekcia reči u detí, ale zaoberala sa aj špeciálno-pedagogickými potrebami detí s rôznym druhom postihnutia (zrakové, sluchové, mentálne, telesné, deti s autizmom, ale aj viacnásobne postihnuté) a ich integráciou do ZŠ. Počas svojej logopedickej praxe rozhýbala jazýček u viac ako 3500 detí.
Od roku 2014 je učiteľkou/logopédkou v ZŠ J.G. Tajovského v prípravnom ročníku pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Takúto triedu, ktorá funguje už druhý rok, má uvedená ZŠ ako jediná v Banskobystrickom okrese. Je určená pre deti s odloženou školskou dochádzkou a s logopedickými-rečovými problémami. Okrem pedagogickej funkcie je aj odborným konzultantom pre špeciálnu pedagogiku v ZŠ.
V rámci ďalších pracovných aktivít prednáša učiteľkám základných škôl a špeciálnym pedagógom a spolupracuje s CŠPP a CPPPaP.

Práca s deťmi na hodinách u Macka Macíka:
Intervencia je zameraná na posilnenie fonematického uvedomovania, pripravenosť na osvojovanie si jazykových štruktúr a celkové rozvíjanie jazykových kompetencií. Deti si osvojujú pojmy – hláska, slabika, dĺžeň a dlhá slabika, vyčleňujú prvú, poslednú hlásku, následne robia analýzu a syntézu slov, osvojujú si pojmy – mäkká, tvrdá, obojaká spoluhláska, samohláska dlhá, krátka.
Absolvovanie programu – Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina je vhodný práve pre predškolákov. Okrem rozvíjania porozumenia slovenského jazyka, jeho fonologických štruktúr, ktoré sa následne prenášajú do čitateľských zručností, program rozvíja aj psychickú pripravenosť dieťaťa na začlenenie do základnej školy.

„Nič nie je krajšie ako práca s deťmi. Niekedy je ťažká, niekedy je zábavná, niekedy vás prinúti spomaliť a zamyslieť sa, ale vždy stojí za to, keď uvidíte svetlo v očkách detí a prekvapia vás ako vedia zužitkovať všetko to naučené s bravúrnou ľahkosťou a úsmevom na perách. Vtedy to úsilie stojí za to a ja si môžem povedať „leť do života, do školy“... si pripravený ako som najlepšie vedela. Je dôležité dieťa rozvíjať všestranne a dbať na dobrú výslovnosť, lebo niektoré povolania si ju výrazne žiadajú a keď zanedbáme túto zložku, zatvárame dieťaťu niektoré dvere do jeho budúcnosti.“

 

Tréneri pohybových aktivít

Mgr. Patrik Palider

(4-6 ročné deti)

Obľúbený a rešpektovaný tréner našich detí je absolventom FTVŠ UK Bratislava - trénerský a učiteľský smer. Od roku 1995 pracuje ako profesionálny futbalový tréner mládeže, učiteľ športových tried na ZŠ a Športovom gymnáziu. Postupne trénoval v kluboch FC Junior Radvaň, Dukla BB, ŽP Šport Podbrezová, MFK Ružomberok, FK 34 Brusno. V rokoch 2008-2011 pôsobil ako asistent reprezentačného družstva SR U15. V rokoch 2012-2014 spolupracoval pri skautovaní najtalentovanejších mladých hráčov do zahraničia v spoločnosti Stars and friends. Je držiteľom najvyššej I. trénerskej triedy a UEFA Pro licencie. Priamo trénoval hráčov Kucka, Ďuriš, Pečovský, Gyomber, Považanec, Chrien a množstvo ďalších. Má 19 ročné skúsenosti v práci so športovcami v každej vekovej kategórii (od prípravky až po seniorov). V súčasnosti pôsobí, okrem iných aktivít, ako tréner U15 a prípravky vo Futbaovej škole Mareka Hamšíka Jupie BB, ako tréner detí športových tried v ZŠ Brusno, a ako inštruktor pohybovej prípravy.

„S radosťou prispievam k starostlivosti o zdravý vývin detí. Rád by som im dal dobré pohybové základy, budoval v nich pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a pomocou športu formoval ich charakterové a osobnostné vlastnosti.

Počas našej pohybovej činnosti sa venujeme základom bežeckej koordinácie, jemnej motorike, rozvoju základných pohybových schopností pomocou atletických a gymnastických cvičení hravou formou.

Pri hrách rozvíjame tímovú spoluprácu, taktické myslenie, sebahodnotenie, a učíme sa pravidlám fair play a vzájomnému rešpektu. Celkove by naša činnosť mala prispieť ku komplexnému zdravému vývinu detí.“

Our english teacher

Mgr. Silvia Števulová

Vyštudovala Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, a nemeckého jazyka a literatúry na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. Výučbe cudzích jazykov sa venuje 19 rokov, pričom posledných štrnásť rokov sa špecializuje na výučbu cudzích jazykov detí predškolského veku. Je držiteľkou zahraničných jazykových certifikátov a štátnych jazykových skúšok. Vo svojej diplomovej práci na tému „Aktivity na osvojovanie cudzieho jazyka pre deti predškolského veku“ sa zamerala predovšetkým na zistenie toho, aká reč by mala byť používaná v cudzojazyčných aktivitách, aby sa čo najviac priblížila prirodzenej komunikácii detí v materinskom jazyku a rešpektovala ich vývinové špecifiká, a ako sa líšia jazykové schopnosti detí v slovenskom jazyku od schopností získaných v procese výučby anglického jazyka. Práca bola ocenená Cenou dekana ako najlepšia diplomová práca.

„Som veľkou zástankyňou a propagátorkou raného osvojovania si cudzieho jazyka, pretože o jeho výhodách som sa presvedčila sama, keďže som ako malé dieťa dostala možnosť učiť sa cudzí jazyk v čase, keď to ešte v našej krajine nebolo bežné. Neskôr som na základe štúdia výsledkov zahraničných výskumov z oblasti neurológie zistila, aké neskutočné možnosti mozog dieťaťa práve v období od narodenia do začatia školskej dochádzky ponúka, a preto mnoho odborníkov považuje práve toto obdobie za kľúčové na začatie výučby cudzích jazykov. Oboznamovanie sa s cudzím jazykom neprináša dieťaťu iba vedomosti z jazyka samotného, ale prispieva i k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa, vytvára optimálne podmienky pre jeho ďalšie vzdelávanie a uľahčuje osvojenie akéhokoľvek ďalšieho cudzieho jazyka v budúcnosti. Počas môjho dvanásťročného pôsobenia v procese výučby anglického jazyka v materských školách som si k deťom vybudovala veľmi blízky vzťah. Deti, na rozdiel od dospelých, nemajú zábrany a sú otvorené pre všetko nové, predovšetkým ak je im to ponúkané hravou formou a bez nátlaku. Cudzí jazyk vnímajú všetkými zmyslami, sú komunikatívne, zvedavé a radi experimentujú. Práca s malými deťmi je náročná, no na druhej strane prináša veľa krásnych a aj veselých okamihov. Okamihov, ktoré učiteľovi prinášajú vnútorné uspokojenie a pocit, že všetka vynaložená námaha stojí za to. Ja osobne si krajšiu prácu ani neviem predstaviť.“

Lektorka hudobnej školy Yamaha

Tonka Plintovičová

Učiteľka predškolských hudobných programov v Hudobnej škole Yamaha Banská Bystrica, ktorá je súčasťou Súkromného CVČ Radvanská 1. U Macka Macíka externe učí už štvrtý rok a spoločne s detičkami robí hudobné krôčiky v programoch Prvé krôčiky k hudbe - pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov, a Rytmické krôčiky - pre deti od 4 do 6 rokov.

Prvé krôčiky k hudbe sú zamerané na rozvoj hudobného cítenia a vnímania, pomocou jednoduchých piesní pre deti - spievaním a pohybovým vyjadrením, hrou na detské hudobné nástroje - vnímaním rytmu a melódie, prácou s básňami - správnou výslovnosťou, počúvaním skladieb klasickej hudby - ich pohybovým vyjadrením a doplňujúcimi výtvarnými činnosťami. Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, zodpovedajúcu ich veku a skúsenostiam. Program má svojich plyšových maskotov - macka a chobotničku Jajku.
Rytmické krôčiky nadväzujú na Prvé krôčiky k hudbe, no tu už ide o cielenú hudobnú prípravu s dôrazom na rozvoj hudobnej predstavivosti. Deti hravou formou zvládajú základy hudobnej teórie v spojení s praktickými činnosťami. Vnímajú a reprodukujú základné rytmické hodnoty, učia sa intonovať prostredníctvom solmizácie. Učia sa kultivovane spievať ľudové piesne a aktívne počúvať ukážky klasickej hudby cez pohybové vyjadrenie. Recitujú básničky s rytmickým podkladom bicích, pre rozvoj vnímania rytmu a rozvoj správnej artikulácie. Naučia sa hrať na flaute prvé tri tóny s dôrazom na správne držanie tela, správnu techniku dýchania a správne tvorenie tónu. Naučia sa orientovať na klávesovom nástroji v rozsahu nôt c1 - c2.
Každá hodina má stanovenú presnú štruktúru, ktorá vychádza z cielene rozvrhnutého časového plánu, kde deti dostávajú nové podnety a tie sa následne upevňujú cez uvoľnenie a následné opakovanie, pričom sa aktivuje najprv krátkodobá a následne dlhodobá pamäť, čo im neskôr v procese štúdia na školách významne uľahčí prácu.

„V DC U Macka Macíka učím veľmi rada, pretože tu mám vytvorené dobré podmienky pre prácu, vynikajúce vzťahy s p. učiteľkami a samozrejme šikovné a nadané detičky.“