materská škola

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa naučil v materskej škole.“ Robert Fulghum

My sme tí, ktorí – v spolupráci s rodinou – vštepujú deťom lásku, základné pravidlá slušnosti, základy hygieny, ekológie, asertivity, ... a hlavne učia deti schopnosti viesť vyrovnaný život – trochu sa učiť a premýšľať, trochu kresliť a maľovať, trochu spievať a tancovať, hrať sa a pracovať. A nikdy neprestať žasnúť...

Niečo o materskej škole

V prístupe k deťom zohľadňujeme vek a individualitu každého nášho Macka a snažíme sa v maximálne možnej miere vytvoriť pre nich prostredie, kde už „vo vzduchu“ cítiť pohodu, lásku a teplo domova. Prostredie, kde sa hráme, vzdelávame, ľúbime a navzájom rešpektujeme...

Náš pedagogický kolektív venuje deťom 100% svojho času a vychováva z nich vyrovnaných, šťastných a komplexne pripravených predškolákov, ktorí akceptujú seba a svoje okolie, a bez väčšieho stresu zvládnu nástup do školy...

V materskej škole poskytuje Macko Macík starostlivosť deťom v štyroch skupinách: modrí Mackovia vo veku od 2,5 do 3,5 roka, žltí Mackovia vo veku od 3 do 4 rokov, oranžoví Mackovia vo veku od 4 do 5 rokov a zelení Mackovia vo veku od 5 do 6 rokov. Priemerná kapacita na jednu triedu je 15 detí, o ktoré sa starajú dvaja kvalifikovaní pedagógovia a v prípade potreby sú k dispozícii aj naše pomocné opatrovateľky.

Každá skupina má k dispozícii vlastnú herňu, spálňu a hygienické zariadenia. Spoločne sa stretávame v kuchyni, v šatni i v školskej záhrade... Pre naše pohybové aktivity nám slúži priestranná telocvičňa, vo dvore sa vyšantíme v piesku, na hojdačkách a šmýkačke detského ihriska, na našom improvizovanom dopravnom ihrisku, či v lete v bazéne...

Sme materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení vedenej Ministerstvom školstva SR, poskytujeme teda komplexnú predškolskú výchovu detí. Vo svojej edukačnej činnosti postupujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „So športom životom“, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Dvojtýždenné témy máme vždy vopred rozpracované a informácie o našej činnosti dostávajú pravidelne aj rodičia našich Mackov.

Náš výchovno-vzdelávací program je vo zvýšenej miere zameraný na rozvoj pohybových schopností detí, na budovanie a podporu ich prirodzeného vzťahu k pohybu. Rozvoj v tejto oblasti sme zverili do rúk skúsených profesionálnych trénerov so vzťahom k deťom predškolského veku.

Veľkou výhodou nášho zariadenia je možnosť kontinuálneho prechodu detí z detských jaslí do materskej školy. Sú tak uchránené pred stresom zo zmeny, lebo deti sa navzájom poznajú, a čo je najdôležitejšie – poznajú prostredie a celý personál. Sú u nás ako doma!

Samozrejme však vždy s otvorenou náručou privítame v našom kolektíve aj nového Macka škôlkára... (-:

Denný program

Jednotlivé aktivity v MŠ - hry a hrové aktivity, pohybové a relaxačné činnosti, edukačná aktivita, pobyt vonku a záujmová činnosť - sú v MŠ určené a pripravované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a so Školským vzdelávacím programom. Časovo si ich pani učiteľky prispôsobia podľa možností v MŠ a schopností detí v triede.

Rámcový denný režim:

06:30 – 08:00 h. – Otvorenie MŠ a príchod detí / Hry a hrové aktivity
08:00 h. – Pohybové a relaxačné činnosti / Hry a hrové aktivity
08:45 h. – Desiata / Edukačné aktivity / Hry a hrové aktivity / Pobyt vonku
11:45 h. – Obed / Hygiena a sebaobslužné činnosti / Oddych
14:30 – 17:00 h. – Olovrant / Záujmová činnosť / Hry a hrové aktivity / Koniec prevádzky MŠ

doplnkové aktivity

Pre škôlkárov poskytujeme, okrem bežných denných činností, aj tieto doplnkové aktivity:

Pravidelné:

 • pohybové aktivity zamerané na rozvoj psychomotoriky, koordinácie pohybov, posilňovanie imunity, tréning sebadisciplíny, kolektívnej spolupráce a pravidiel fair play (s trénermi, v réžii DC)
 • rytmicko-hudobný krúžok Yamaha „Prvé krôčky k hudbe“ (s inštruktorkou, za príplatok)
 • angličtina (s lektorkou, za príplatok)
 • jazda na poníkoch v rámci projektu „Koníky naši kamaráti“ (za príplatok)

Príležitostné:

 • tvorivé dielne s rodičmi - jarné, jesenné, zimné
 • oslavy sviatkov - narodeniny, meniny, fašiangy, deň matiek, deň detí, Mikuláš, Vianoce
 • výlety za poznaním
 • noci odvahy
 • a mnohé iné akcie organizované MŠ

cenník

Základný mesačný poplatok za pobyt v materskej škole (deti od 3 do 6 rokov) – ak nie je individuálne dohodnuté inak – je 290 Eur, plus strava 4,40 Eur za deň. Pre bližšie informácie a podmienky nás prosím kontaktujte. Radi si s Vami dohodneme osobné informačné stretnutie.

aktuálne projekty

Zapojili sme sa:

 • celoročná spolupráca so špeciálnou pedagogičkou
 • projekt „Zdravé očko“ - pravidelné vyšetrovanie zraku detí v priestoroch MŠ
 • diagnostická návšteva logopedičky v MŠ
 • pre predškolákov v spolupráci s logopedičkou - tréning fonematického uvedomovania pomocou metódy Eľkonina
 • návšteva zubnej ambulancie
 • návšteva viacerých divadelných predstavení
 • tematické vychádzky a návštevy (dom seniorov, detská knižnica, návšteva múzeí, ...)
 • „pošta Ježiškovi“ s návštevou pošty
 • testovanie školskej zrelosti
 • projekt „Koníky naši kamaráti“

Vlastné celoročné projekty MŠ:

 • Dni Ovocníčka a Zeleninky
 • Macko Macík na návšteve u mňa doma
 • Mackonovinky
 • Besedy s odborníkmi pre rodičov a priaznivcov Macka Macíka

Projekty financované z prostriedkov ŠR a EÚ:

 • Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV)
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRS)
 • Digitálne učivo na dosah (DUD)
 • Školské ovocie

Formuláre:

Pre získanie formulárov potrebných pre prihlásenie dieťaťa do materskej školy nás prosím kontaktujte.

Dokumenty materskej školy